Wystawa międzynarodowa „EcoArt”

Zapraszamy do obejrzenia międzynarodowej wystawy „ECO ART”.

https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/inne-wystawy/3483-eco-art

PL                   Międzynarodowa wystawa ECO ART została otwarta w Galerii Piotra Michałowskiego w Arboretum w Bolestraszycach. Wernisaż odbył się 9 sierpnia 2022 r. o godz.17.00. Wystawa jest realizowana dzięki. wsparciu Arboretum w Bolestraszycach i Funduszu Badań Naukowych Uniwersytetu Sofijskiego „St. Kliment Ohridski” w ramach projektu „ECO-art 2022” kierowanego przez prof. dr hab. Laurę Dimitrovą. Organizatorem obecnej wystawy jest dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR. i dyrektor Arboretum. Kuratorami wystawy są prof. dr hab. Laura Dimitrova z Uniwersytetu Sofijskiego „St. Kliment Ohridski“, Bułgaria oraz prof. dr hab. Marek Sak z Akademii Sztuk Pięknych im. Strzemińskiego w Łodzi, Polska. W wystawie uczestniczą autorzy z Bułgarii, Polski i Francji: Marina Aleksandrova, BG; Stefan Altakov, BG; Władimir Awramow BG; Anna Baranek FR; Śnieżyna Biserowa, BG; Laura Dimitrova, BG; Yavor Grancharov, BG; Karolina Gębka PL; Aleksandra Ignasiak, PL; Martina Karaivanova, BG; Marieta Konova, BG; Mario Konov, BG; Narcyz Piórecki, PL; Jan Rylke, PL; Dorota Sak, PL; Marek Sak, PL; Julian Stankułow, BG; Yağmur Stankulovа, BG; Piotr Szwiec, PL; Jan Ziarnowski, Fr.

EN                   The international ECO ART exhibition has been opened at the Piotr Michałowski Gallery at the Arboretum in Bolestraszyce. The vernissage took place on August 9, 2022 at 17.00. The exhibition is being carried out thanks to support of the Arboretum in Bolestraszyce and the Scientific Research Fund of the Sofia University „St. Kliment Ohridski „within the project „ECO-art 2022” led by prof. dr hab. Laura Dimitrova. The organizer of the present exhibition is dr hab. Narcyz Piórecki prof. UR. and director of the Arboretum. The curators of the exhibition are prof. dr hab. Laura Dimitrova from the Sofia University „St. Kliment Ohridski ”, Bulgaria and prof. dr hab. Marek Sak from the Academy of Fine Arts. Strzemiński in Łódź, Poland. The exhibition is attended by authors from Bulgaria, Poland and France: Marina Aleksandrova, BG; Stefan Altakov, BG; Vladimir Avramow BG; Anna Baranek FR; Śnieżyna Biserowa, BG; Laura Dimitrova, BG; Yavor Grancharov, BG; Karolina Gębka PL; Aleksandra Ignasiak, PL; Martina Karaivanova, BG; Marieta Konova, BG; Mario Konov, BG; Narcissus Piórecki, PL; Jan Rylke, PL; Dorota Sak, PL; Marek Sak, PL; Julian Stankułow, BG; Yağmur Stankulovа, BG; Piotr Szwiec, PL; Jan Ziarnowski, Fr.

BG                   Международната изложба ECO ART беше открита в галерия “Пьотр Михайловски” в Арборетум, Болестрашице. Вернисажът се състоя на 9 август 2022 г. от 17.00 часа. Изложбата се осъществява благодарение на подкрепата на Дендрариума в Болестрашице и Фонда за научни изследвания на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на проект „ЕКО-арт 2022“ с ръководител проф. Дн Лаура Димитрова. Организатор на настоящата изложба е д-р хаб. Нарцис Пиорецки проф. UR. и директор на Дендрариума. Куратори на изложбата са проф. Дн Лаура Димитрова от Софийския университет „Св. Климент Охридски”, България и проф. д-р хаб. Марек Сак от Академията за изящни изкуства “Вл. Стшемински“ в Лодз, Полша. В изложбата участват автори от България, Полша и Франция: Марина Александрова, България; Стефан Алтъков, България; Владимир Аврамов, България; Анна Баранек, Франция ;Снежина Бисерова, България;Лаура Димитрова, България; Явор Грънчаров, България; Каролина Гембка, Полша; Александра Игнасиак, Полша; Мартина Караиванова, България; Мариета Конова, България; Марио Конов, България; Нарцис Пиорецки, Полша; Ян Рилке, Полша; Дорота Сак, Полша; Марек Сак, Полша; Юлиан Станкулов, България; Ямур Станкулова, България; Пьотр Швец, Полша; Ян Зярновски, Фра

RSS
Facebook
YouTube