Klauzula RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Arboretum i Zakład Fizjografii
w Bolestraszycach,
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce, tel./fax 16 671 64 25
e-mail: arboretum@poczta.onet.pl.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) i w celu wypełniania zadań do których Arboretum i Zakład Fizjografii zostały powołane.

Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:

1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych informuje, że

1) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich niekiedy uniemożliwia współpracę, zrealizowania  usług etc. przez Administratora danych;

2)  nie będzie w zakresie udostępnionych danych podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym w zakresie profilowania

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,  jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Odosobowych,  jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający
z przepisów i umów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących
u Administratora danych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach, to: adres korespondencyjny Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach,
Bolestraszyce 130, 37-722 Wyszatyce, e-mail: arboretum@poczta.onet.pl., tel. 16 671 64 25.

RSS
Facebook
YouTube