Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Data publikacji strony internetowej: 07.2008
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.2021
Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Arboretum jest w trakcie realizacji projektu, którego jednym z rezultatów będzie udostępnienie nowej, dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
SERWIS www.bolestraszyce.com.pl został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz częściowo WCAG 2.0 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom z niepełnosprawościami dostęp do publikowanych treści.

Zgodność ze standardami:
W3C
HTML5
WCAG2.0 (A)

Kompatybilność
Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające tekst dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu jest możliwa przy pomocy myszki lub klawiatury.

Wygląd
Serwis jest oparty na stylach CSS.

Skróty klawiszowe
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiszowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi, systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-1
Oświadczenie zostało zaktualizowane dnia 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub obiektów prosimy o kontakt:
Arboretum i zakład Fizjografii w Bolestraszycach
Bolestraszyce 130
37-722 Wyszatyce
Tel. 16 6176 425
email: arboretum@poczta.onet.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

KASY BILETOWE

Kasa biletowa Arboretum znajdują się w osobnym budynku. Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, jedynie w drzwiach znajduje się niski próg, który może utrudnić poruszanie się osobom z niepełnosprawościami.

Teren alejek ułożony jest z nierównomiernej kostki granitowej.

W budynku obok znajduje się oznaczona toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Arboretum na zwiedzanym terenie nie posiada systemu radiowęzłów. O ewentualnych zagrożeniach lub w celu przekazania ważnych wiadomości (np. o ewakuacji) Zwiedzającym – informować będą opiekunowie ekspozycji wyposażeni w telefony.

Możliwe jest zwiedzanie ekspozycji z psem przewodnikiem. Osoba z niepełnosprawościami wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na ekspozycje pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba z niepełnosprawnościami jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Dwór

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Przed drzwiami znajduje się jeden niewielki stopień.

W budynku realizowane są działania edukacyjne. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Oficyna Duża

Wejścia znajdują z poziomu alei i znajdują się niewielkie progi.

W budynku realizowane są działania edukacyjne.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi

W toalecie przy wejściu głównym dostępne jest pomieszczenie, w którym można przewinąć dziecko.

Arboretum zapewnia plac zabaw dla dzieci.

PARK/ogród

Do parku prowadzą dwie bramy turystyczne. W wypadku bramy głównej wejścia jest z poziomu chodnika. Na terenie parku nie ma barier architektonicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie niepełnosprawności ruchowej.

Czytelnie wyznaczone krawędzie alejek umożliwiają poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzroku. Dzięki utwardzeniu alejek parkowych, możliwe jest bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach ortopedycznych, wózkach z napędem elektrycznym oraz osób starszych przemieszczających się pieszo. Na terenie parku znajdują się ławki na których można odpocząć podczas spaceru.

Informacje alfabetem Braille’a umieszczone są jedynie na terenie Ogrodu Sensualnego.

W ogrodzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

RSS
Facebook
YouTube