Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce

Projekt FE

Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce
RPPK.04.04.00-18-042/16-00

 

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług kulturalnych poprzez kompleksową adaptację trzech zabytkowych obiektów.

Projekt będzie promował budowanie świadomości i poprawę edukacji kulturalnej mieszkańców poprzez nowoczesną ofertę kulturalno – edukacyjną, która przyczyni się do wzrostu udziału mieszkańców regionu w życiu kulturalnym i budowy świadomości lokalnej.

Planowane efekty:
Efektem realizowanego projektu będzie wprowadzenie do oferty Wnioskodawcy trzech nowych usług realizowanych w trzech zabytkowych obiektach. Są to następujące usługi:
• Profesjonalne wystawy sztuki zabytkowej w Stodole z Cieszanowa,
• Profesjonalne prelekcje z rzemiosła tradycyjnego w zabytkowej Plebanii z Jodłówki,
• Profesjonalne warsztaty fotograficzne w Domu nr 66 z Kalwarii Pacławskiej

Wartość projektu ogółem: 2 152 936,88 zł
Wydatki kwalifikowane: 1 749 155,26 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 486 781,95 zł
Harmonogram projektu:
Okres realizacji projektu 25.11.2016 r. – 28.09.2018 r.

Główne zadania w projekcie będą związane z przeprowadzeniem kompleksowych prac remontowo – adaptacyjnych w trzech zabytkowych: Stodoły z Cieszanowa, Plebanii z Jodłówki, Domu nr 66 z Kalwarii Pacławskiej. Prace te mają na celu przystosowanie w/w obiektów do wdrożenia nowych usług kulturalnych. Zakończenie przewidywane jest na wrzesień 2018 roku.

Zapytanie ofertowe – nadzór inwestorski:

zapytanie ofertowe – nadzór inwestorski

zapytanie ofertowe – nadzór inwestorski – plik edytowalny

Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach uprzejmie informuje o zakończeniu pierwszego etapu realizacji projektu polegającego na rozbiórce i zabezpieczeniu zabytkowej plebani z Jodłówki w ramach projektu „Domy z „kulturą” w Arboretum Bolestraszyce” o numerze RPPK.04.04.00-18-0042/16 dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4 Kultura.
W ramach prac dokonano inwentaryzacji, oznakowania, rozbiórki oraz zabezpieczenia drewnianych elementów budynku. Zabezpieczone elementy poddano zabiegom ochronnym przed szkodliwym działaniem owadów i grzybów.
Poniżej załączono dokumentację fotograficzną przedstawiającą zakres wykonanych prac.

„Zabytkowe obiekty w zieleni” – folder do pobrania -> SDevelop In18112812040

RSS
Facebook
YouTube