Wszechświat na dłoni 2017

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
Vihorlatská Hvezdáreň v Humennom
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

„Wszechświat na dłoni 2017”

Projektu INT/EK/KAR/I/II/B/0138

 

Współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Polsko słowackie pogranicze to region z wieloma obszarami cennymi przyrodniczo i podlegającymi ochronie. To ostoja bioróżnorodności. Mała jest też wiedza ludności jak w sposób zrównoważony wykorzystywać obszary cenne przyrodniczo dla uzyskiwania dochodów.
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze często nie są postrzegane kompleksowo a promocja i wykorzystywanie jednego z nich często szkodzi drugiemu. Mieszkańcy regionu pogranicza, a zwłaszcza wschodniej Polski i wschodniej Słowacji, mało doceniają istniejące dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe, nie widząc w nim czegoś cennego i mogącego stanowić źródło dochodu, np. z turystyki. Często uważają tereny chronione za przysłowiową „kulę u nogi” ograniczającą ich możliwości rozwoju. Projekt ma pokazać, że turystyka przyrodnicza może przyczyniać się do rozwoju regionu ale i poprawy życia mieszkańców, poprzez dywersyfikację źródeł ich dochodu.
Mieszkańcy wschodniej Słowacji słabo znają południowo-wschodnie tereny województwa podkarpackiego i odwrotnie, mieszkańcy wschodniej części Podkarpacia rzadko odwiedzają wschodnią Słowację. Partnerzy projektu to instytucje zajmujące się udostępnianiem i promocją lokalnego dziedzictwa przyrodniczego jaki i dziedzictwa kulturowego. Partnerzy mają swoje oddziały w miejscach mniej znanych i rzadziej odwiedzanych (Roztoky, Kolonica, Cisowa) a również cennych przyrodniczo i kulturowo. Stworzenie u partnerów dodatkowych atrakcji związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu pogranicza pozwoli zwiększyć ilość odwiedzających ich turystów i a tym samym przyciągnąć ich do mniej odwiedzanych regionów pogranicza. Projekt ma również zachęcić mieszkańców regionu pogranicza ale i odwiedzających go turystów do odwiedzania kraju sąsiedniego, informuje o istniejących w tym regionie atrakcjach turystycznych.


W dniu 12 października 2018 r. w Arboretum i Zakładzie Fizjografii w Bolestraszycach, w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie robocze wszystkich Partnerów projektu Wszechświat na dłoni 2017 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Podczas spotkania omawiano problemy, jakie wynikły podczas realizacji projektu, dotychczasowe działania oraz plany dotyczące najbliższych wydarzeń w projekcie.


W dniu 22-23 stycznia 2019 r. w Vihorlackiego Obserwatorium Astronomicznym w Humennym odbyło się drugie spotkanie robocze wszystkich Partnerów projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Spotkanie miało na celu poznanie kadry i siedziby partnerów słowackich przez Partnera Wiodącego. Poruszane były tematy dotyczące wspólnych warsztatów, konferencji, wizyty studialnej, a także sprawy bieżące w projekcie. Ponadto Partner Wiodący dostarczył ulotki promujące projekt a także dokonał kontroli realizacji projektu przez partnerów.


28-31 marca 2019 r. w Hvezdáreň Roztoky (okr. Svidník) odbyły się warsztaty astrofotograficzne KOLOFOTA 2019 r. w ramach realizacji projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja. W warsztatach tych udział wzięli zaproszeni uczestnicy, m.in. partnerzy mikroprojektu tj. przedstawiciele z Arboretum w Bolestraszycach i Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne w Humennem Czterodniowe warsztaty prowadzone były przez zaproszonych ekspertów z fotografii przyrodniczej, w tym astrofotografii, fotografii nocnej i lotniczej składały się zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej. Uczestnicy warsztatów wysłuchali następujących referatów:
1. Privítanie a informácia o projekte „VESMÍR NA DLANI 2017“ Mária Pajzinková, Igor Kudzej,
2. „Úvod do histórie astrofotografie” Lektor: Róbert Adam,
3. „Sklenené archívy hviezdneho neba” Lektor: Igor Kudzej ,
4. „Astrofotografia v kocke” Lektor: Karol Petrík ,
5. „Ako pozorovať premenné hviezdy fotoaparátom” Lektor: Matúš Kamenec ,
6. „Projekt +8mag sky” Lektor: Pavol Ďuriš,
7. Fotosúťaž „Svieťme si na cestu…nie na hviezdy” Lektor: Pavol Rapavý,
8. „Detekcia Slnka” Lektor: Grzegorz Sek,
9. „Praktická astrofotografia” Lektor: Štefan Gojdič,
10. „Spracovanie a úprava digitálnej fotografie” Lektor: Štefan Gojdič,
11. „MIKROFOTOGRAFIA” Lektor: Marek Harman ,
12. „Inšpirácie k fyzikálnej (makro) fotografii” Lektor: Daniela Rapavá ,
13. „Stereoskopická fotografia” Lektor: Robert Bury,
14. „Z vlastnej tvorby” Lektor: Roman Vaňúr .

W nocy z piątku na sobotę prowadzono intensywne obserwacje nieba. Wprawiano się do trudnej sztuki fotografii nocnego nieba, jak również obsługi skomplikowanego sprzętu fotograficznego jak i teleskopów. W sobotę zaś uczestnicy w trakcie wyprawy terenowej doskonalili umiejętności w fotografii makro.


W dniach 10-12 czerwca 2019 r. odbyła się wizyta studyjna organizowana przez Arboretum Bolestraszyce wraz z partnerami słowackimi w ramach projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.
Trzydziestoosobowa grupa reprezentująca samorządy, instytucje kultury i nauki, media oraz branże turystyczne wyruszyła w poniedziałek 10 czerwca na wyjazd studyjny do miejsc ukazujących piękno przyrody i wybranych miejsc pogranicza. Uczestnicy rozpoczęli wyjazd z Arboretum Bolestraszyce i udali się na Słowację do Obserwatorium Astronomicznego w Kolonicy. W miejscu tym mieli okazję obejrzeć planetarium, obserwatoria, stację badawczą, a także nowopowstały obiekt w ramach projektu – czyli taras obserwacyjny (M.A.R.S.) do obserwacji nieba. Kolejnym punktem programu były obserwacje nocnego nieba w Obserwatorium Astronomicznym w Roztokach, tj. u drugiego partnera projektu. W dniu 11 czerwca nastąpił wyjazd z Roztok do miejscowości Mędzilaborce a następnie do Punktu widokowego nad Żubraczem, gdzie była okazja podziwiać bieszczadzkie krajobrazy z drewnianej, kilkumetrowej wieży „Szczerbanówka”. Dalej trasa wiodła przez Majdan, Przełęcz Wyżnai Dwernik – do Gospodarstwo Agroturystycznego.W Sali Centrum Informacyjnego Parku Gwiezdnego Niebaw Stuposianach, uczestnicy wysłuchali wykładu dotyczącegotegoż parku. 12 czerwca był ostatnim dniem kończącym wizytę studyjną w ramach projektu „Wszechświat na dłoni 2017”. Uczestnicy obejrzeli jeszcze Zagrodę Pokazową Żubrów, punkt widokowy w Lutowiskach. Następnie wyjechali do miejscowości Cisowa, wydzielonej części Arboretum Bolestraszyce, aby zobaczyć nowopowstały taras obserwacyjno-widokowy wraz z zegarem słonecznym.Taras widokowy w Cisowej był ostatnim miejscem wizyty studyjnej promującym markę Karpackiego Nieba na pograniczu polsko-słowackim. Wyjazd zakończył się w Arboretum w Bolestraszycach, gdzie rozpoczęła konferencja pt. „Wszechświat na dłoni” poświęcona obserwacjom i badaniu Wszechświata w różnych jego skalach.

W dniach 12-13 czerwca 2019 r. w Arboretum Bolestraszyce w Domu z Kalwarii Pacławskiej odbyła się konferencja pt. „Wszechświat na dłoni” w ramach realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja.

Konferencja poświęcona była obserwacjom Konferencja poświęcona była obserwacjom i badaniu Wszechświata w różnych jego skalach. Jej celem było podsumowanie działań realizowanych w projekcie „Wszechświat na dłoni 2017”poprzez pokazanie stworzonych i już istniejących produktów turystyki przyrodniczej i kulturowej w regionie polsko-słowackim. W konferencji wzięli udział zaproszeni uczestnicy, m.in. partnerzy mikroprojektu tj. przedstawiciele z Obserwatorium Astronomicznym w Roztokach i Vihorlackie Obserwatorium Astronomiczne w Humennem. W konferencji wzięli udział eksperci, którzy przedstawili następujące prezentacje multimedialne:

 1. Prezentacja projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017” – koordynator zadania
 2. Mikloš Peter –  „Realizacja projektu pn. „Wszechświat na dłoni 2017″ po stronie partnera słowackiego”
 3. Adam Robert – „Obserwacje satelitarne”
 4. Józef Hordowski – „Wpływ zanieczyszczenia świetlnego na zachowanie zwierząt”
 5. Monika Maciewicz – „Magiczne właściwości roślin w wierzeniach ludowych”
 6. Waldemar Ogłoza – Akademia Pedagogiczna w Krakowie – „Unikatowość życia na ziemi”
 7. Marek Horwat – „Jak robić dobre zdjęcia z drona”
 8. Mariusz Czernicki – „Wpływ światła na hodowlę lotosów”
 9. Grzegorz Sęk – „Obserwacje zjawisk na dziennym i nocnym niebie”
 10. Waldemar Ogłoza – ” Czarne dziury, ciemna materia i ciemna energia- czyli obiekty, których nie widać a istnieją”
 11. Waldemar Sosnowski – „Podróże z aparatem do miejsc bliskich”
 12. Maria Marciniak – „Kosiarze, kwoka, ptasia droga – kilka słów o ludowej astronomii”
 13. Stanisław Kucharzyk – „Wzgórza Łuczycko -Jaksmanickie – skarby zalesione”
 14. Rafał Nestorow – „Wybrane zagadnienia z historii kultury ogrodowej na obszarze dawnej ziemi przemyskiej i lwowskiej”
RSS
Facebook
YouTube